CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI

Zagreb, Ivanićgradska 41

STATUT

CENTRA KULTURE NA PEŠČENICI

Zagreb 7. srpnja 2014.

Na temelju članka 53. stavka 1. i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08), Upravno vijeće Kulturnog centra „Peščenica“, na sjednici 7. srpnja 2014., donosi

S T A T U T

Centra kulture na Peščenici

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom uređuje status, naziv i sjedište Centra kulture na Peščenici (u daljenjem tekstu: Centar), zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze Centra, djelatnost, ustrojstvo, vođenje i upravljanje Centrom, djelokrug i način rada tijela Centra, imovina Centra, opći akti, javnost rada, te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti Centra.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome statutu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 2.

Centar je javna ustanova koja obavlja djelatnosti kulture i obrazovanja.

Članak 3.

Prava i dužnosti osnivača Centra obavlja Grad Zagreb (u daljnjem tekstu: Osnivač) na temelju rješenja Ministarstva kulture i prosvjete, KLASA: 023-03/94-01-62, URBROJ: 532-03-3/3-94-01, od 10. veljače 1994., u skladu sa člankom 78. stavkom 3. Zakona o ustanovama.

II. NAZIV I SJEDIŠTE I ZNAK

Članak 4.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Centar kulture na Peščenici.

Skraćeni naziv je: Centar KNAP.

U dopisivanju s fizičkim i pravnim osobama u inozemstvu, Centar može uz svoj naziv upotrebljavati i prijevod naziva na stranome jeziku.

Sjedište Centra je u Zagrebu, Ivanićgradska 41a.

Centar je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i u registar, odnosno evidenciju ustanova, koju vodi Ministarstvo kulture.

Članak 5.

Centar može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača.

Članak 6.

Naziv Centra mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost.

Članak 7.

Centar ima grafički znak koji se sastoji od šesnaest točaka složenih u kvadrat, od kojih je petnaest crnih a šesnaesta je crvena i ima oblik stiliziranog slova c, što simbolizira lokaciju Centra na zagrebačkoj periferiji.

Znak se upotrebljava na publikacijama, plakatima, programima, memorandumima i drugim službenim tiskovinama koje vezano za obavljanje djelatnosti izdaje Centar.

O načinu korištenja znaka odlučuje ravnatelj Centra.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 8.

Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar ustanova, odnosno poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Bez posebne ovlasti Upravnog vijeća ili Osnivača ravnatelj ne može nastupati kao druga ugovorna strana i sa Centrom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Ravnatelj Centra može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Centar u pravnom prometu. Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje ju sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 9.

U pravnom prometu Centar koristi pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, promjera 25 mm, na kojem je uz obod natpis: Centar kulture na Peščenici, Zagreb.

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Štambilj je četvrtastog oblika, širine 12 mm i dužine 53 mm, u kojem su upisani puni

naziv i sjedište Centra.

Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Centra.

Članak 10.

Centar ima pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, naziv i sjedište Centra, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske.

Pečat iz stavka 1. ovog članka služi za ovjeravanje javnih isprava koje izdaje Centar u obavljanju javnih ovlasti.

Članak 11.

Svaki pečat i štambilj ima svoj broj.

Ravnatelj odlučuje o broju pečata i štambilja.

Način uporabe pečata i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj Centra.

IV. IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE CENTRA

Članak 12.

Imovinu Centra čine stvari, prava i novac.

Imovinom raspolaže Centar pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima i ovim statutom.

Imovinu Centra čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača Centra, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili su pribavljena iz drugih izvora.

Članak 13.

Ako Centar u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se može koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra, sukladno zakonu, drugim propisima i ovom statutu.

Osnivač može odlučiti da dobit Centra upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove čiji je osnivač.

Članak 14.

Za obveze u pravnom prometu Centar odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Centra.

Članak 15.

Bez suglasnosti Osnivača Centar ne može:

– steći, opteretiti i otuđiti nekretninu;

– steći, opteretiti i otuđiti pokretnu imovinu pojedinačna vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna;

– dugoročno se zadužiti i davati jamstva za kreditno zaduživanje;

– izdavati mjenice i druga sredstva osiguranja plaćanja vrijednost kojih prelazi 70.000,00 kuna;

– donijeti Statut Centra;

– promijeniti djelatnost Centra;

– osnovati drugu pravnu osobu;

– udružiti se u zajednicu ustanova;

– odlučivati o davanju u zakup objekata i prostora Centra.

V. DJELATNOST CENTRA

Članak 16.

Centar obavlja djelatnost kulture i obrazovanja i to:

– organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno –

umjetničkih programa;

– organiziranje aktivnosti putem kreativnih radionica, sekcija i drugih oblika

djelovanja iz djelatnosti kulture (kazališne, plesne, glazbene, likovne, audiovizualnih

i drugih djelatnosti kulture);

– galerijsku djelatnost (prezentacija pokretnih kulturnih dobara);

– javno prikazivanje audiovizualnih djela;

– iznajmljivanje videograma;

– organiziranje poduke stranih jezika;

– organiziranje poduke sviranja glazbenih instrumenata;

– organiziranje poduke iz područja informatike;

– osnovnoškolsko obrazovanje odraslih;

– srednjoškolsko obrazovanje odraslih;

– nakladničku djelatnost;

– obavljanje organizacijskih i stručnih poslova za kulturno-umjetničko

stvaralaštvo.

Centar obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, a koje se, u manjem opsegu, i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

Članak 17.

Centar obavlja djelatnosti kulture i obrazovanja kao javnu službu.

Članak 18.

Centar obavlja djelatnost na temelju godišnjeg programa rada i razvoja.

Godišnji program rada Centra, u dijelu koji Grad Zagreb utvrdi kao svoju javnu potrebu, financira se iz Proračuna Grada Zagreba.

O izvršenju godišnjeg programa rada Centar izvješćuje Grad Zagreb.

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA CENTRA

Članak 19.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i provođenje programa rada i razvoja Centra.

Članak 20.

U Centru se organiziraju slijedeće ustrojbene jedinice:

1. Odjel za stručne poslove,

2. Upravno-administrativni odjel,

3. Odjel za tehničke poslove.

Članak 21.

U ustrojbenim jedinicama iz članka 20. obavljaju se sljedeći poslovi:

1. Odjel za stručne poslove – obavljaju se poslovi vezano za organizaciju, kreiranje, promidžbu i neposredno ostvarivanje programa u okviru djelatnosti koju Centar obavlja.

2. Upravno – administrativni odjel – obavljaju se poslovi vezano za: organizaciju rada Centra, donošenje planskih dokumenata i programa rada i razvoja Centra, financijsko-računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, administrativni, kadrovski i pravni poslovi, poslovi marketinga, poslovi vezani za odnose s javnošću i sredstva javnog komuniciranja i drugi poslovi koji proizlaze iz zakona i drugih propisa.

3. Odjel za tehničke poslove – obavljaju se tehnički poslovi vezano za: programe i projekte Centra, tehnička sredstva, opremu i uređaje, korištenje dvorane i prostora Centra, protupožarnu zaštitu i održavanje objekta i drugi poslovi koji proizlaze iz zakona i drugih propisa.

Članak 22.

Ustrojbene jedinice nemaju svojstvo pravne osobe i nemaju ovlaštenja u pravnom prometu.

Članak 23.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra pobliže se uređuju ustrojstvo, radna mjesta u Centru i rad Centra kao javne službe.

Članak 24.

Radno vrijeme Centra utvrđuje ravnatelj prema potrebama djelatnosti u skladu sa zakonom.

VII. UPRAVLJANJE CENTROM

Članak 25.

Centrom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima tri člana.

Dva člana Upravnog vijeća imenuje Gradska skupština Grada Zagreba iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, a jednog člana, iz svojih redova, biraju stručni djelatnici Centra.

Članovima Upravnog vijeća mandat traje četiri godine.

Članak 26.

Svaki stručni djelatnik Centra može predlagati i biti predložen za člana Upravnog vijeća.

Glasovanje za kandidate za člana Upravnoga vijeća je pravovaljano, ako je glasovanju pristupila većina stručnih djelatnika Centra.

Glasovanje za kandidate iz prethodnog stavka provodi se javno, dizanjem ruku.

Kao kandidat za člana Upravnog vijeća utvrđen je onaj stručni djelatnik Centra za kojega se izjasnila većina nazočnih stručnih djelatnika Centra.

Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se lista kandidata za člana Upravnog vijeća u koju se kandidati unose abecednim redom.

Članak 27.

Izbor člana Upravnoga vijeća iz reda stručnih djelatnika Centra provodi se tajnim glasovanjem.

Glasovanje za izbor člana Upravnoga vijeća provodi se zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na glasačkom listiću.

Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupila većina stručnih djelatnika Centra.

Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova stručnih djelatnika Centra.

Ako dva ili više kandidata dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se za njih ponavlja. Ako i u ponovljenom glasovanju dvoje ili više kandidata imaju isti najveći broj glasova, cijeli se postupak izbora ponavlja.

Stručni djelatnici Centra objavljuju rezultate izbora na sjednici i oglasnoj ploči Centra.

Članak 28.

Prvu sjednicu Upravnoga vijeća saziva ravnatelj, a do izbora predsjednika vodi je najstariji član Upravnoga vijeća.

Upravno vijeće ima predsjednika i njegovog zamjenika koje biraju članovi na prvoj sjednici vijeća javnim, ili prema odluci Upravnog vijeća, tajnim glasovanjem.

Članak 29.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i vodi predsjednik vijeća, a u slučaju spriječenosti njegov zamjenik.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je sjednicama nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

U radu Upravnog vijeća sudjeluju ravnatelj Centra i drugi djelatnici Centra koje pozove predsjednik Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja.

Sjednica Upravnog vijeća mora se sazvati na zahtjev ravnatelja ili člana Upravnog vijeća.

Članak 30.

Način rada Upravnog vijeća može se pobliže urediti poslovnikom.

Članak 31.

U upravljanju Centrom Upravno vijeće obavlja sljedeće zadaće:

1. Donosi:

– Statut Centra uz suglasnost Osnivača;

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra i druge opće akte utvrđene ovim statutom i zakonom;

– program rada i razvoja Centra;

– odluke o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme;

– odluke o prestanku radnog odnosa djelatnika te o drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa;

2. Uz suglasnost Osnivača odlučuje:

– o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina;

– o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna;

– o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje;

– o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost kojih prelazi 70.000,00 kuna;

– o promjeni djelatnosti Centra;

– o osnivanju druge pravne osobe;

– o udruživanju u zajednicu ustanova;

3. Odlučuje:

– o financijskom planu i godišnjem obračunu;

– o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana;

– o raspodjeli sredstava i dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti;

– o izvješćima ravnatelja o radu Centra;

– o opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje ne prelazi 70.000,00 kuna;

– o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost kojih ne prelazi 70.000,00 kuna;

– o pojedinačnim pravima iz radnog odnosa u drugom stupnju u skladu sa zakonom;

– o davanju u zakup objekata i prostora Centra, uz pribavljeno mišljenje nadležnog

upravnog tijela Osnivača;

4. Nadzire:

– provođenje programa rada i razvoja Centra;

5. Predlaže i podnosi osnivaču:

– promjene u organiziranju rada Centra;

– promjenu naziva i sjedišta Centra;

– statusne promjene;

– izvješća o radu Centra;

6. Predlaže ravnatelju:

– mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Centra;

– osnovne smjernice za rad i poslovanje Centra;

7. Razmatra:

– prijedloge Sindikata u svezi s ostvarivanjem prava djelatnika i njihovim materijalnim položajem.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 32.

Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

– sam zatraži razrješenje;

– ne ispunjava dužnost člana, odnosno predsjednika vijeća;

– svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša;

– izgubi pravo na obavljanje dužnosti.

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće vijeće ili tijelo koje ga je izabralo, odnosno imenovalo.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo, odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća.

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novi se član bira, odnosno imenuje u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Upravnog vijeća koji je razriješen.

VIII. RAVNATELJ CENTRA

Članak 33.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Centra.

U organiziranju i vođenju rada i poslovanja Centra ravnatelj obavlja sljedeće zadaće:

– predstavlja i zastupa Centar;

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra;

– zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima;

– provodi odluke Upravnog vijeća;

– odlučuje o ulaganjima i nabavci opreme, te osnovnih sredstava pojedinačna vrijednost kojih ne prelazi 70.000,00 kuna, uz suglasnost Upravnog vijeća;

– donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa djelatnika na određeno vrijeme;

– Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima podnosi izvješće o radu i poslovanju Centra;

– organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta;

– odobrava službena putovanja i odsustva s rada djelatnicima Centra;

– priprema i osigurava stručnu obradu svih materijala koji se razmatraju na sjednicama Upravnog vijeća Centra;

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Centra.

Ravnatelj vodi stručan rad Centra i za njega odgovara.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Centra.

Članak 34.

Za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;

– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

– koja ima pet godina radnog staža u djelatnostima kulture.

Iznimno, za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, nema stručnu spremu iz stavka 1. ovog članka, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

Članak 35.

Ravnatelja Centra imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Upravnog vijeća Centra i po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja Centra.

Za imenovanje ravnatelja potrebno je prethodno mišljenje nadležnoga kulturnoga vijeća.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.

Ista osoba može ponovo biti imenovana ravnateljem Centra.

Javni natječaj raspisuje i provodi Upravno vijeće Centra.

Javni natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.

Natječaj se raspisuje najmanje dva mjeseca prije isteka mandata postojećeg ravnatelja.

Članak 36.

U slučaju odsutnosti ravnatelja zamjenjuje ga djelatnik Centra kojeg on za to ovlasti.

Ravnatelja ne može zamjenjivati djelatnik koji je član Upravnog vijeća iz reda stručnih djelatnika Centra.

Djelatnik koji zamjenjuje ravnatelja ima prava i ovlasti ravnatelja za vrijeme dok ga zamjenjuje.

Članak 37.

Ravnatelj Centra može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

– ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu;

– ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu;

– ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Centra ili neosnovano ne izvršava odluke organa Centra ili postupa protivno njima;

– ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Centra.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Članak 38.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja.

Centar je dužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

IX. STRUČNA TIJELA CENTRA

Članak 39.

Centar ima Stručno vijeće.

Stručno vijeće je kolegijalno stručno tijelo Centra.

Stručno vijeće čine svi stručni djelatnici Centra.

Članak 40.

Stručno vijeće ima predsjednika i njegovog zamjenika koje bira Stručno vijeće među svojim članovima, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednika i njegovog zamjenika članovi Stručnog vijeća Centra biraju javnim, ili prema odluci Stručnog vijeća, tajnim glasovanjem.

Članak 41.

Sjednice Stručnog vijeća Centra saziva i njima rukovodi predsjednik, a u slučaju spriječenosti njegov zamjenik.

Sjednica Stručnog vijeća Centra može se održati, ako je prisutna većina njegovih članova.

Stručno vijeće Centra utvrđuje svoje stavove i mišljenja te odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

U radu Stručnog vijeća Centra sudjeluju i drugi djelatnici koje pozove predsjednik Stručnog vijeća Centra, bez prava odlučivanja.

Sjednica Stručnog vijeća mora se sazvati na zahtjev ravnatelja, Upravnog vijeća i najmanje trećine članova Stručnog vijeća Centra.

Članak 42.

Način rada Stručnog vijeća može se pobliže urediti poslovnikom.

Članak 43.

Zadaća je Stručnog vijeća:

– raspravljati i odlučivati o stručnim pitanjima rada Centra u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom i ovim statutom;

– davati Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti;

– davati Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede godišnjeg programa rada Centra;

– raspravljati o rezultatima stručnog rada Centra;

– razmatrati potrebu stručnog usavršavanja djelatnika;

– obavljati i druge poslove određene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.

X. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 44.

Financijsko poslovanje Centra obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 45.

Centar ostvaruje prihode obavljanjem djelatnosti, iz proračuna Grada Zagreba, iz sponzorstava i darovanja i na druge načine u skladu sa zakonom.

Članak 46.

Vođenje financijsko-računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova obavlja se u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Članak 47.

Za svaku godinu donosi se financijski plan Centra te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Članak 48.

Naredbodavatelj za izvršavanje financijskog plana je ravnatelj.

XI. OPĆI AKTI CENTRA

Članak 49.

Centar ima sljedeće opće akte:

– Statut;

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra;

– Pravilnik o radu;

– Pravilnik o zaštiti na radu;

– Pravilnik o zaštiti od požara;

– druge opće akte sukladno zakonu, drugim propisima i ovom statutu.

Članak 50.

Statut i drugi opći akti Centra i njihove izmjene i dopune donose se prema postupku utvrđenom zakonom i ovim statutom.

Opći akti Centra stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra, a iznimno, ako je to propisano općim aktom, danom objave na oglasnoj ploči.

Ravnatelj Centra dužan je dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport, u roku od osam dana od dana njihovog donošenja.

XII. RADNI ODNOSI

Članak 51.

Radni odnosi u Centru uređuju se Pravilnikom o radu i drugim općim aktima Centra sukladno propisima koji uređuju područje kulture, općim propisima o radu, kolektivnom ugovoru i drugim propisima.

XIII. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 52.

Sindikalno organiziranje u Centru je slobodno.

Centar je dužan izvršavati obveze iz Zakona o radu, Pravilnika o radu, kolektivnog ugovora i drugih propisa prema sindikalnom povjereniku, odnosno zaposleničkom vijeću ako je utemeljeno, i sindikatu u pogledu ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa te im omogućiti nesmetan rad.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 53.

Rad Centra je javan.

O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Centar izvješćuje pravne osobe i građane:

– preko sredstava javnog priopćavanja;

– izdavanjem publikacija;

– na drugi, primjeren način.

Članak 54.

O uvjetima i načinu rada Centra ravnatelj izvješćuje djelatnike Centra:

– objavljivanjem općih akata;

– objavljivanjem odluka i zaključaka;

– na drugi primjeren način.

Članak 55.

Centar, kao tijelo javne vlasti, dužan je svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim osobama, omogućiti pristup informacijama koje posjeduje, u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 56.

Za javnost rada Centra odgovoran je ravnatelj.

XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 57.

Poslovnom tajnom smatraju se:

– podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisom;

– podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Centru;

– podaci o fizičko-tehničkoj zaštiti stručne građe i dokumentacije Centra;

– podaci o fizičko-tehničkoj zaštiti objekata, imovine i djelatnika Centra;

– druge isprave i podaci utvrđeni zakonom i općim aktom Centra čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Centra i njegovog Osnivača.

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom ovlaštenim tijelima i osobama mogu priopćavati ravnatelj i osoba koju on ovlasti.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi djelatnici koji na bilo koji način saznaju za sadržaj isprave ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne skrbi ravnatelj.

XVI. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 58.

Djelatnici Centra imaju pravo i dužnost da, u okviru svojih poslova i zadaća, brinu o zaštiti i unapređivanju okoliša.

Na djelatnosti koje ugrožavaju okoliš svaki je djelatnik dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće Centra.

Djelatnik može odbiti obavljanje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini povredu radne obveze.

XVII. OBRANA

Članak 59.

Centar je, u skladu sa Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad u uvjetima ugroženosti suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće, uz suglasnost Osnivača.

Članak 61.

Centar će opće akte iz članka 49. ovog statuta uskladiti s odredbama ovog statuta u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Do usklađivanja općih akata Centra s odredbama ovoga statuta primjenjivat će se postojeći opći akti, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim statutom.

Stručno vijeće Centra u sastavu iz članka 39. ovog statuta, započet će s radom u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga statuta.

Dosadašnje Stručno vijeće Centra obavljat će svoje zadaće do početka rada Stručnog vijeća Centra iz pretodnog stavka ovog članka.

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Centra.

Članak 63.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Kulturnog centra „Peščenica“ od 3. studenoga 1994., 28. rujna 1995., 2. veljače 2004. i 24. kolovoza 2004.