Skip to main content

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 37. stavak 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) Upravno vijeće Centra kulture na Peščenici na sjednici održanoj dana 24. studenog 2022.g. uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba KLASA: 024-01/22-03/366 URBROJ: 251-16-04-22-14 od 10. studenog 2022. g. donosi

S T A T U T
CENTRA KULTURE NA PEŠČENICI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Centra kulture na Peščenici (u daljnjem tekstu: Centar) sukladno zakonu uređuje se status, naziv i sjedište, pečat, zastupanje i predstavljanje, imovina i odgovornost, djelatnost, ustrojstvo, tijela, djelokrug i način rada tijela, financijsko poslovanje, opći akti, radni odnosi, suradnja sa sindikatom, javnost rada, poslovna tajna, zaštita okoliša, mjere obrane, te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti Centra.
Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Prava i dužnosti osnivača Centra obavlja Grad Zagreb (u daljnjem tekstu: Osnivač) na temelju Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete KLASA: 023-03/94-01-62, URBROJ: 532-03-3/3-94-01 od 10. veljače 1994., u skladu sa člankom 78. stavkom 3. Zakona o ustanovama.

II. STATUS

Članak 3.

Centar je javna ustanova osnovana za trajno obavljanje djelatnosti u kulturi te organiziranje aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Zagreb.
Centar je pravna osoba upisana u sudski registar, koja obavlja djelatnosti kao javnu službu.

III. NAZIV, SJEDIŠTE i PEČAT

Članak 4.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Centar kulture na Peščenici.
U pisanoj komunikaciji s fizičkim i pravnim osobama u inozemstvu, Centar može uz svoj naziv upotrebljavati i prijevod naziva na stranome jeziku.
Sjedište Centra je u Zagrebu, Ivanićgradska 41a.
Skraćeni naziv je Centar KNAP.
Naziv Centra mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost.

Članak 5.

Centar može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba.
Odluku o statusnim promjenama donosi Gradska skupština Grada Zagreba.

Članak 6.

U pravnom prometu Centar koristi pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika, promjera 25 mm na kojem je uz obod natpis: Centar kulture na Peščenici a u središtu pečata stoji natpis: Zagreb i redni broj pečata.
Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema ovlaštenim javnopravnim tijelima.
Štambilj je četvrtastog oblika, širine 15 mm i dužine 45 mm, i u njemu su upisani puni naziv i sjedište Centra.
Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Centra.
Svaki pečat ima svoj broj.
Odlukom Ravnatelja određuje se broj pečata i štambilja, načini njihova korištenja te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Centrom upravlja ravnatelj koji predstavlja i zastupa Centar.
Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar, odnosno poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, predstavlja i zastupa Centar u pravnom prometu te u svim postupcima pred sudovima i javnopravnim tijelima.
Bez posebne ovlasti Upravnog vijeća ili Osnivača ravnatelj ne može nastupati kao druga ugovorna strana i s Centrom sklopiti ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 8.

Ravnatelj Centra može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Centar u pravnom prometu. Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje ju sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.
Akte, odluke i druge isprave Centra potpisuje ravnatelj, a u slučaju njegove odsutnosti jedan od radnika s posebnim ovlastima i odgovornostima kojega opunomoći ravnatelj.
Odlukom ravnatelja određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Centra. Istom odlukom ravnatelj utvrđuje koju je dokumentaciju osoba ovlaštena potpisivati.

V. IMOVINA I ODGOVORNOST

Članak 9.

Imovinu Centra čine stvari, prava i novac.
Imovinom raspolaže Centar, pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima i ovim statutom.

Članak 10.

Bez prethodne suglasnosti gradonačelnika Grada Zagreba Centar ne može:
– steći, opteretiti i otuđiti nekretnine ili na drugi način raspolagati njima;
– odlučiti o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne i nematerijalne imovine, o uslugama i ulaganjima te nabavi pojedinačne vrijednosti preko 70.000,00 kuna (bez PDV-a);
– zadužiti se i davati jamstva;
– odlučiti o izdavanju mjenica i drugih instrumenata osiguranja plaćanja;
– odlučiti o udruživanju u zajednicu ustanova;
– odlučiti o davanju u zakup objekata i prostora Centra koji se ne koristi za osnovnu djelatnost Centra;
– odlučiti o izvođenju građevinskih radova;
– odlučiti o načinu raspolaganja s dobiti;
– donijeti odluku o pokriću gubitka;
– donijeti pravilnik o radu i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra.

Bez prethodne suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba Centar ne može:
– donijeti Statut Centra;
– donijeti odluku o promjeni djelatnosti.

Bez Odluke Gradske skupštine Grada Zagreba Centar ne može:
– promijeniti naziv i sjedište;
– vršiti statusne promjene;
– osnovati drugu pravnu osobu.

Članak 11.

Za obveze u pravnom prometu Centar odgovara cijelom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Centra.

VI. DJELATNOST CENTRA

Članak 12.

Centar obavlja djelatnosti u kulturi te organiziranja aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za svog osnivača i to:
– pripremu i organizaciju, prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, a posebno:
– organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno – umjetničkih programa;
– obavljanje organizacijskih i stručnih poslova za kulturno-umjetničko stvaralaštvo;

– organizaciju, edukativnih aktivnosti i radionica, tribina, predavanja, konferencija, stručnih skupova, kulturno-umjetničke poduke, a posebno:
– organiziranje aktivnosti putem kreativnih radionica, sekcija i drugih oblika djelovanja iz djelatnosti kulture (kazališne, plesne, glazbene, likovne, audiovizualnih i drugih djelatnosti kulture);
– organiziranje tečajeva iz područja informatike, stranih jezika te sviranja glazbenih instrumenata;

– aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnoga društva;

Centar obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se, u manjem opsegu i, uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost uključujući organiziranje izložbi (prezentacija pokretnih kulturnih dobara); javno prikazivanje audiovizualnih djela; iznajmljivanje videograma i nakladničku djelatnost.

Članak 13.

Centar obavlja djelatnost na temelju godišnjeg programa rada i razvitka.
Godišnji program rada i razvitka Centra, u dijelu koji Grad Zagreb utvrdi kao svoju javnu potrebu, financira se iz Proračuna Grada Zagreba.
O izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Centar izvješćuje Grad Zagreb.
Program rada i razvitka Centar je dužan objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama.

Članak 14.

Ako Centar u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se može koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra, sukladno zakonu, drugim propisima i ovom statutu.
Osnivač može odlučiti da dobit Centra upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove čiji je osnivač.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA CENTRA

Članak 15.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se djelotvoran rad Centra i ostvarivanje godišnjeg programa rada i razvitka Centra.

Članak 16.

U Centru se organiziraju sljedeće ustrojbene jedinice:

1. Odjel za stručne poslove,
2. Upravno-administrativni odjel,
3. Odjel za tehničke poslove.

Članak 17.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra pobliže se uređuju ustrojstvo, radna mjesta u Centru i rad Centra kao javne službe.

Članak 18.

Radno vrijeme Centra utvrđuje ravnatelj prema potrebama djelatnosti u skladu sa zakonom.

VII. TIJELA CENTRA

Članak 19.

Tijela Centra su ravnatelj, upravno vijeće i stručno vijeće.

1. UPRAVNO VIJEĆE

Članak 20.

Upravno vijeće:
1. donosi:
– Statut Centra uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba;
– odluku o promjeni djelatnosti Centra uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba;
– odluku o pokriću gubitka uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba;
– Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba na prijedlog ravnatelja.
– druge opće akte utvrđene ovim statutom i zakonom na prijedlog ravnatelja.
2. usvaja na prijedlog ravnatelja:
– godišnji program rada i razvitka Centra;
– financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun;
– izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Centra.
3. odlučuje uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba:
– o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina ili na drugi način raspolaganja njima;
– o stjecanju, opterećenju ili otuđivanju pokretne i nematerijalne imovine, o uslugama i ulaganjima te nabavi
pojedinačne vrijednosti preko 70.000,00 kuna (bez PDV-a);
– o zaduživanju i davanju jamstva;
– o izdavanju mjenica i drugih instrumenata osiguranja plaćanja;
– o izvođenju građevinskih radova;
– o davanju u zakup objekata i prostora Centra koji se ne koriste za osnovnu djelatnost Centra;
– udruživanju u zajednicu ustanova;
– o načinu raspolaganja s dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti.
4. odlučuje:
– o pojedinačnim pravima iz radnog odnosa u drugom stupnju u skladu sa zakonom;
– o periodičnim izvješćima ravnatelja o radu Centra;
– o raspodjeli sredstava.
5. nadzire:
– provođenje programa rada i razvitka Centra.
6. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba:
– promjenu naziva i sjedišta Centra;
– statusne promjene;
– osnivanje druge pravne osobe.
7. predlaže gradonačelniku Grada Zagreba:
– mišljenje o kandidatu za ravnatelja nakon što raspiše i provede javni natječaj.
8. predlaže ravnatelju:
– mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Centra;
– osnovne smjernice za rad i poslovanje Centra.
9. razmatra:
– prijedloge Sindikata u svezi s ostvarivanjem prava radnika i njihovim materijalnim položajem;
– plan nabave;
– promjene u organiziranju rada Centra.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 21.

Upravno vijeće ima tri člana.
Dva člana Upravnog vijeća imenuje gradonačelnik iz redova istaknutih kulturnih i znanstvenih djelatnika, pravni, ekonomskih i financijskih stručnjaka, a jednog člana biraju svi radnici sukladno Zakonu kojim se uređuju radni odnosi.
Za člana Upravnog vijeća imenuje se osoba koja ima završeni diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odnosno koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ili s njim izjednačen studij.
Članovima Upravnog vijeća mandat traje četiri godine.
U slučaju razrješenja člana upravnog vijeća prije isteka mandata novi član upravnog vijeća imenovat će se za preostali dio mandata razriješenog člana upravnog vijeća.
Upravno vijeće se može konstituirati kada je imenovana većina članova Upravnog vijeća.

Članak 22.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva i njome rukovodi najstariji član Upravnog vijeća.
Upravno vijeće ima predsjednika i njegovog zamjenika koje biraju članovi na prvoj sjednici vijeća javnim, ili prema odluci Upravnog vijeća, tajnim glasovanjem.

Članak 23.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i vodi predsjednik vijeća, a u slučaju spriječenosti njegov zamjenik.
Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je sjednicama nazočno više od polovice ukupnog broja članova.
Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.
U radu Upravnog vijeća sudjeluju ravnatelj Centra i drugi radnici Centra koje pozove predsjednik Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja.
Sjednica Upravnog vijeća mora se sazvati na zahtjev ravnatelja ili člana Upravnog vijeća.
Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje poslovnikom.

Članak 24.

Upravno vijeće može za razmatranje i proučavanje pojedinih stručnih i drugih pitanja od značaja za rad i odlučivanje i za pripremu i praćenje izvršavanje odluka osnovati radnu skupinu i tijela, a može angažirati i stručne osobe. Upravno vijeće može u svako vrijeme opozvati radnu skupinu i tijelo, odnosno pojedinog člana.

Članak 25.

Člana Upravnog vijeća razriješit će gradonačelnik, odnosno radnici:
– na njegov zahtjev;
– ako ne ispunjava dužnosti člana: često izostaje sa sjednica (tri puta uzastopce bez valjanog opravdanja), ne daje informacije o sjednicama vijeća na zahtjeva tijelu koje ga je imenovalo ili radnicima koji su ga izabrali;
– ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša;
– ako ne zastupa zaključke, mišljenja i odluke osnivača odnosno radnika koji su ga izabrali;
– ako oda poslovnu tajnu Centra;
– ako radniku prestane rad u Centru.

2. RAVNATELJ

Članak 26.

Centrom upravlja ravnatelj.
Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:
– predstavlja i zastupa Centar u pravnom prometu te u svim postupcima pred sudovima i javnopravnim
tijelima;
– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra;
– odgovara za zakonitost rada Centra;
– organizira i vodi rad i poslovanje Centra;
– vodi stručan rad Centra i odgovara za njega;
– predlaže Upravnom vijeću godišnji program rada i razvitka Centra;
– predlaže Upravnom vijeću financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun, te izvješće o izvršenju
godišnjeg programa rada i razvitka Centra;
– provodi odluke Upravnog vijeća;
– predlaže Upravnom vijeću druge opće akte;
– podnosi Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima izvješće o radu i poslovanju Centra;
– donosi plan nabave;
– u ime Centra sklapa pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne i nematerijalne imovine, o uslugama i ulaganjima te nabavi pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kuna (bez PDV-a), a preko 70.000,00 kuna (bez PDV-a) prema prethodnoj odluci Upravnog vijeća uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba, te građevinskim radovima prema prethodnoj odluci Upravnog vijeća uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba;
– daje pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom prometu;
– donosi odluke o popisu imovine, potraživanja i obveza Centra;
– donosi odluke o imenovanju članova povjerenstva i radnih skupina;
– imenuje voditelje ustrojbenih jedinica;
– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
– nakon provedenog javnog natječaja odlučuje o zasnivanju radnog odnosa;
– odlučuje o prestanku radnog odnosa te u prvom stupnju o pravima i obvezama zaposlenika iz radnog odnosa;
– organizira rad i obavlja raspored radnika na radna mjesta;
– odobrava službena putovanja i odsustva s rada radnicima Centra;
– osigurava pravodobnu pripremu i stručnu obradu svih materijala koji se razmatraju na sjednicama Upravnog vijeća Centra;
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 27.

Ravnatelja Centra imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Zagreba uz prethodno mišljenje Upravnog vijeća.
Javni natječaj raspisuje i provodi Upravno vijeće Centra.
Javni natječaj raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja, a rok za podnošenje prijave ne može biti kraći od 30 dana.
Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Centra i u „Narodnim novinama“.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.
Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvitka Centra koji se obavezno prilaže uz prijavu na javni natječaj.
Ista osoba može ponovo biti imenovana ravnateljem Centra.

Članak 28.

Za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;
– koja ima pet godina rada u kulturi;
– protiv koje se ne vodi kazneni postupak što se dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ili sustavom e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja gradonačelnik može do imenovanja ravnatelja, a najdulje do godinu dana, bez provođenja javnog natječaja, imenovati osobu koja ima obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, a na ovu dužnost može se imenovati i osoba koja nije radnik Centra.
Centar je dužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
U slučaju odsutnosti ravnatelja zamjenjuje ga radnik Centra kojeg on za to ovlasti. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ne može biti radnik koji je član Upravnog vijeća. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i ovlasti ravnatelja za vrijeme dok ga zamjenjuje, osim ako ravnatelj ne odredi drugačije.

Članak 29.

Ravnatelj Centra bit će razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:
– ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
– ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa,
– ako ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Centra ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Centra ili postupa protivno njima,
– ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Centra.
Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje iz stavka 1. ovog članka ili da je u postupku donošenja odluke o razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.

3. STRUČNO VIJEĆE

Članak 30.

Centar ima Stručno vijeće.
Stručno vijeće je kolegijalno stručno tijelo Centra.
Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra i to: viši stručni suradnici i stručni suradnici.
Stručno vijeće osniva ravnatelj Odlukom.
Način rada Stručnog vijeća pobliže se uređuje poslovnikom.

Članak 31.

Stručno vijeće ima predsjednika i njegovog zamjenika koje bira Stručno vijeće među svojim članovima, na vrijeme od četiri godine.
Predsjednika i njegovog zamjenika članovi Stručnog vijeća Centra biraju javnim, ili prema odluci Stručnog vijeća, tajnim glasovanjem.

Članak 32.

Sjednice Stručnog vijeća Centra saziva i njima rukovodi predsjednik, a u slučaju spriječenosti njegov zamjenik.
Sjednica Stručnog vijeća Centra može se održati, ako je prisutna većina njegovih članova.
Stručno vijeće Centra utvrđuje svoje stavove i mišljenja te odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
U radu Stručnog vijeća Centra sudjeluju i drugi radnici koje pozove predsjednik Stručnog vijeća Centra, bez prava odlučivanja.
Sjednica Stručnog vijeća mora se sazvati na zahtjev ravnatelja, Upravnog vijeća i najmanje trećine članova Stručnog vijeća Centra.

Članak 33.

Zadaća je Stručnog vijeća:
– raspravljati i odlučivati o stručnim pitanjima rada Centra u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom i ovim statutom;
– davati Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti;
– davati Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede godišnjeg programa rada i razvitka Centra;
– raspravljati o rezultatima stručnog rada Centra.

VIII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 34.

Centar vodi financijsko poslovanje i računovodstvo u skladu s propisima za proračunske korisnike.

Članak 35.

Osnivač kontrolira zakonito, svrhovito, učinkovito, ekonomično i djelotvorno raspolaganje proračunskim i drugim sredstvima.

Članak 36.

Sredstva za rad Centra osiguravaju se iz proračuna Grada Zagreba, vlastitih prihoda, donacijama, sponzorstvima, darovanjima i na drugi način u skladu sa zakonom.

Visinu sredstava za rad Centra utvrđuje osnivač na temelju programa rada i razvitka i financijskog plana Centra, uz prethodno savjetovanje s nadležnim Vijećem, ako je ono osnovano, u dijelu koji se odnosi na programe i projekte Centra.

Vlastiti prihodi Centra mogu se koristiti isključivo za razvoj djelatnosti Centra koji ih je ostvario, što uključuje i ulaganje u programe i aktivnosti te rad radnika sukladno pravilniku kojim Centar uređuje mjerila i način korištenja vlastitih prihoda.

Članak 37.

Naredbodavatelj za izvršavanje financijskog plana je ravnatelj.

IX. OPĆI AKTI CENTRA

Članak 38.

Centar ima sljedeće opće akte:
– Statut;
– Pravilnik o radu;
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra;
– Pravilnik o zaštiti na radu;
– Pravilnik o zaštiti od požara;
-Pravilnik o jednostavnoj nabavi:
-Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda;
-Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom Centra;
-Poslovnik o radu Upravnog vijeća;
-Poslovnik o radu Stručnog vijeća;
– druge opće akte sukladno zakonu, drugim propisima i ovom statutu.

Članak 39.

Statut i drugi opći akti Centra i njihove izmjene i dopune donose se prema postupku utvrđenom zakonom i ovim statutom.
Statut i drugi opći akti Centra stupaju na snagu osmog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči Centra, a iznimno, ako je to propisano općim aktom, najranije dan nakon dana objave.
Ravnatelj je dužan Ministarstvu kulture i medija i Osnivaču, u roku od osam dana od dana donošenja, dostaviti Statut Centra i opći akt kojim se uređuje obavljanje njegove djelatnosti.

X. RADNI ODNOSI

Članak 40.

Radni odnosi u Centru uređuju se Pravilnikom o radu i drugim općim aktima Centra sukladno propisima koji uređuju područje kulture, općim propisima o radu, Kolektivnom ugovoru i drugim propisima.

XI. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 41.

Sindikalno organiziranje u Centru je slobodno.
Centar je dužan izvršavati obveze iz Zakona o radu, Pravilnika o radu, Kolektivnog ugovora i drugih propisa prema sindikalnom povjereniku, odnosno radničkom vijeću ako je utemeljeno, i sindikatu u pogledu ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa te im omogućiti nesmetan rad.

XII. JAVNOST RADA

Članak 42.

Rad Centra je javan.
Centar je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.
Centar je dužan Statut te druge opće akte koji uređuju obavljanje njegove djelatnosti objaviti na svojim mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.
Centar je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti i druge dokumente sukladno posebnim propisima.

Članak 43.

O uvjetima i načinu rada Centra ravnatelj izvješćuje radnike Centra:
– objavljivanjem općih akata;
– objavljivanjem odluka i zaključaka;
– na drugi, primjeren način.

Članak 44.

Ravnatelj i drugi ovlašteni radnici, dužni su u okviru svojih ovlaštenja, nadležnim tijelima, na njihov zahtjev, davati tražene podatke.
Centar će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.

Članak 45.

Za javnost rada Centra odgovoran je ravnatelj.

XIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 46.

Poslovnom tajnom smatraju se:
– podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisom;
– podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Centru;
– podaci o fizičko-tehničkoj zaštiti stručne građe i dokumentacije Centra;
– podaci o fizičko-tehničkoj zaštiti objekata, imovine i radnika Centra;
– mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti;
– dokumenti koji se odnose na obranu;
-druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Centra i njegovog osnivača.
Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom ovlaštenim tijelima i osobama mogu priopćavati ravnatelj i osoba koju on ovlasti.
Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za sadržaj isprave ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.
Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja povredu radne obveze.
O čuvanju poslovne tajne skrbi ravnatelj.
Odluku o sadržaju poslovne tajne donosi Upravno vijeće.

XIV. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 47.

Radnici Centra imaju pravo i dužnost da, u okviru svojih poslova i zadaća, brinuti o zaštiti i unapređivanju okoliša, osiguravati uvjete za čuvanje vrijednosti okoliša, sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje ugrožavaju ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.
Na djelatnosti koje ugrožavaju okoliš svaki je radnik dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće Centra.
Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini povredu radne obveze.

XV. OBRANA

Članak 48.

Centar je, u skladu s Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad u uvjetima ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba.

Članak 50.

Centar će opće akte iz članka 39. ovog Statuta, uskladiti s odredbama ovoga Statuta u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.
Do usklađivanja općih akata Centra s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se postojeći opći akti, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim statutom.
Stručno vijeće Centra u sastavu iz članka 31. ovoga statuta, započet će s radom u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.
Centar je dužan u roku od 60 dana od stupanja na snagu Statuta provesti nove izbore za članove Upravnog vijeća iz reda radnika sukladno odredbama ovog Statuta.

Članak 51.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Centra kulture na Peščenici, Ur.broj: 141/07.07.2014. od 7. srpnja 2014., Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, Ur.broj: 624/05.10.2016. od 5. listopada 2016. te Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, Ur.broj: UV-O-2/22 od 10. veljače 2022.

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči Centra.
Statut Centra kulture na Peščenici donesen je na _____ sjednici Upravnog vijeća održanoj _____________2022. godine.
Urbroj: _______________/2022.
Zagreb, _______________2022.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
_________________________________
Kristina Krtanjek

Utvrđuje se da je Gradska skupština Grada Zagreba na ovaj Statut dala prethodnu suglasnost zaključkom od 10. studenog 2022., KLASA: 024-01/22-03/366, URBROJ:251-16-04-22-14
Ovaj Statut donesen je _______________ 2022. i objavljen na oglasnoj ploči _______________ 2022., a stupio je na snagu _______________ 2022.

RAVNATELJICA
___________________________
Anja Planinčić

Pratite Centar kulture i na društvenim mrežama