Skip to main content
Aktualni natječaji

Javni natječaj za radno mjesto Voditelj računovodstva (m/ž), 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto:
–              VSS ekonomskog smjera,
–              3 godine radnog  staža na financijsko-računovodstveno i knjigovodstvenim poslovima,
–              poznavanje rada na računalu,

Probni rad: 6 mjeseci
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi upotrijebljeni u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja),
–  uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja),
– životopis s dosadašnjim opisom rada (potpisan od strane prijavitelja/prijaviteljice)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja predočit će izvornik.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Iz priložene dokumentacije mora biti nedvojbeno jasno ispunjenje uvjeta propisanih natječajem.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21,156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba čija je prijava nepravodobna ili nepotpuna odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Kandidati će o užem izboru i kvalifikacijskom razgovoru biti obaviješteni e-poštom.

Prijave na natječaj s traženom obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI, Ivanićgradska 41a, Zagreb, s naznakom „za natječaj – Voditelj računovodstva – NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Centra kulture na Peščenici.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Centar kulture na Peščenici kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom u roku 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra kulture na Peščenici,  sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13, 85/15, 69/22).

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

23. 4. 2024.

ODLUKA o raspisivanju javnog natjecaja za radno mjesto Voditelj računovodstva (m/ž), 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Arhiva natječaja

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Voditelj računovodstva (m/ž) 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto:

– VSS ekonomskog smjera,
– 3 godine radnog  staža na financijsko-računovodstveno i knjigovodstvenim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,

Probni rad: 6 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi upotrijebljeni u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja),
–  uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja),
– životopis s dosadašnjim opisom rada (potpisan od strane prijavitelja/prijaviteljice)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja predočit će izvornik.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Iz priložene dokumentacije mora biti nedvojbeno jasno ispunjenje uvjeta propisanih natječajem.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21,156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba čija je prijava nepravodobna ili nepotpuna odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Kandidati će o užem izboru i kvalifikacijskom razgovoru biti obaviješteni e-poštom.

Prijave na natječaj s traženom obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI, Ivanićgradska 41a, Zagreb, s naznakom „za natječaj – Voditelj računovodstva – NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Centra kulture na Peščenici.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Centar kulture na Peščenici kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom u roku 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra kulture na Peščenici,  sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13, 85/15, 69/22).

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Datum objave natječaja 27. veljače 2024.

ODLUKU o raspisivanju javnog natjecaja za radno mjesto Voditelj računovodstva (m/ž)

Javni natječaj za radno mjesto Suradnik za promidžbu i marketing (m/ž) 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto:

– VŠS, VSS društvenog smjera,
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje stranog jezika,
– probni rad 4-6 mjeseci ovisno o stručnoj spremi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi upotrijebljeni u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o znanju stranog jezika (preslika indeksa, preslika svjedodžbe škole stranih jezika i sl.),
–  uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja).
– životopis s dosadašnjim opisom rada (potpisan od strane prijavitelja/prijaviteljice)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja predočit će izvornik.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Iz priložene dokumentacije mora biti nedvojbeno jasno ispunjenje uvjeta propisanih natječajem.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf  

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf  

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba čija je prijava nepravodobna ili nepotpuna odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Prijave na natječaj s traženom obveznom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI, Ivanićgradska 41a, Zagreb, s naznakom „za natječaj – Suradnik za promidžbu i marketing – NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Centra kulture na Peščenici.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Centra kulture na Peščenici kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom u roku 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra kulture na Peščenici sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13, 85/15, 69/22).

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Datum objave natjecaja: 23.1.2024.

ODLUKU o raspisivanju javnog natjecaja za radno mjesto Suradnik za promidžbu i marketing (m/z) možete preuzeti ovdje >

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik – za likovnu djelatnost i urbanu kulturu (m/ž)

NATJEČAJ
za radno mjesto Stručni suradnik – za likovnu djelatnost i urbanu kulturu (m/ž)
na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

Uvjeti za radno mjesto Stručni suradnik – za likovnu djelatnost i urbanu kulturu su:
VSS umjetničkog ili društvenog smjera,
poznavanje rada na računalu,
znanje jednog stranog jezika
probni rad od 6 mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja mora sadržavati osnovne informacije o kandidatu – ime, prezime, kontakt podaci: adresa, telefon, adresa elektroničke pošte kandidati su obvezni priložiti:
presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
presliku domovnice ili elektronski dokaz državljanstva,
dokaz o znanju stranog jezika (preslika svjedodžbe/diplome nadležne obrazovne ustanove, preslika svjedodžbe, preslika indeksa ili dr.);
presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci),
životopis u kojem se taksativno navodi, obrazovanje, radno iskustvo ako ga ima, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Početak rada 1. rujna 2023.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nepotpunom prijavom smatra se ona koja ne sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka
Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu:
CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK – ZA LIKOVNU DJELATNOST I URBANU KULTURU – NE OTVARAJ
Ivanićgradska 41a,  10 000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 15. lipnja do 23. lipnja 2023.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra kulture na Peščenici sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13, 85/15, 69/22).

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Odluka o raspisivanju natječaja.

Natječaj za radno mjesto Tehničar

NATJEČAJ
za radno mjesto Tehničar (m/ž)
na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto Tehničar su:
1. SSS, VŠS, VSS tehničkog ili medijskog smjera,
2. Poznavanje rada na računalu,
3. Probni rad od 2-6 mjeseci, sukladno stručnoj spremi,

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja mora sadržavati osnovne informacije o kandidatu – ime, prezime, kontakt podaci: adresa, telefon, adresa elektroničke pošte kandidati su obvezni priložiti:
1. presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi,
2. presliku domovnice ili elektronski dokaz državljanstva,
3. presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
4. životopis u kojem se taksativno navodi obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti te druge važne informacije.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nepotpunom prijavom smatra se ona koja ne sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TEHNIČAR- NE OTVARAJ
Ivanićgradska 41a, 10 000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 2. svibnja 2023. do 17. svibnja 2023.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra kulture na Peščenici sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Natječaj za radno mjesto voditelj kazališta

NATJEČAJ
za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj Zagrebačke scene kazališnih amatera i profesionalne kazališne djelatnosti (m/ž)
na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj Zagrebačke scene kazališnih amatera i profesionalne kazališne djelatnosti su:

1. VSS umjetničkog ili društvenog smjera,
2. 3 godine radnog staža u kulturi,
3. poznavanje rada na računalu,
4. znanje jednog stranog jezika
5. probni rad od 6 mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja mora sadržavati osnovne informacije o kandidatu – ime, prezime, kontakt podaci: adresa, telefon, adresa elektroničke pošte kandidati su obvezni priložiti:

1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
2. elektronički zapis o radno-pravnom statusu
3. presliku domovnice ili elektronski dokaz državljanstva,
4. dokaz o znanju stranog jezika (preslika svjedodžbe/diplome nadležne obrazovne ustanove, preslika svjedodžbe, preslika indeksa ili dr.);
5. presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci),
6. životopis u kojem se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije
7. pismo namjere s vizijom razvoja djelatnosti koju obuhvaća predmetno radno mjesto

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nepotpunom prijavom smatra se ona koja ne sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ ZAGREBAČKE SCENE KAZALIŠNIH AMATERA I PROFESIONALNE KAZALIŠNE DJELATNOSTI – NE OTVARAJ
Ivanićgradska 41a, 10 000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 2. svibnja 2023. do 17. svibnja 2023.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra kulture na Peščenici sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Odluka o radnom mjestu Viši stručni suradnik

Odluka o radnom mjestu Viši stručni suradnik >
Na linku je objavljena Odluka Upravnog vijeća i ravnateljice Centra Knap o radnom mjestu Viši stručni suradnik, Voditelj zagrebačke scene kazališnih amatera i profesionalne kazališne djelatnosti.

Odluka o radnom mjestu Tehničar

Odluka o radnom mjestu Tehničar >
Na linku je objavljena Odluka Upravnog vijeća i ravnateljice Centra Knap o radnom mjestu Tehničar.

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Viši stručni suradnik

NATJEČAJ

za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj Zagrebačke scene kazališnih amatera i profesionalne kazališne djelatnosti (m/ž)
na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj Zagrebačke scene kazališnih amatera i profesionalne kazališne djelatnosti su:

 1. VSS umjetničkog ili društvenog smjera,
 2. 3 godine radnog staža u kulturi,
 3. poznavanje rada na računalu,
 4. znanje jednog stranog jezika
 5. probni rad od 6 mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 2. elektronički zapis o radno-pravnom statusu,
 3. presliku domovnice,
 4. dokaz o znanju stranog jezika
 5. presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci),
 6. životopis s pismom namjere

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf  

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf  

Nepotpunom prijavom smatra se ona koja ne sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ ZAGREBAČKE SCENE KAZALIŠNIH AMATERA I PROFESIONALNE KAZALIŠNE DJELATNOSTI – NE OTVARAJ

Ivanićgradska 41,  10 000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 11. 10. 2022. do 25. 10. 2022.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra kulture na Peščenici sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

Dan objave: 10. listopada 2022.

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Tehničar

NATJEČAJ
za radno mjesto Tehničar (m/ž)
na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto Tehničar su:

 1. SSS, VŠS, VSS tehničkog ili medijskog smjera,
 2. Poznavanje rada na računalu,
 3. Probni rad od 2-6 mjeseci, sukladno stručnoj spremi,

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 2. presliku domovnice,
 3. presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
 4. životopis

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf  

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim

stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf  

Nepotpunom prijavom smatra se ona koja ne sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TEHNIČAR- NE OTVARAJ

Ivanićgradska 41,  10 000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 11. 10. 2022. do 25. 10. 2022.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra kulture na Peščenici sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

Dan objave: 10. listopada 2022.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora, prikupljanjem pisanih ponuda

Objava: 17. svibnja 2022.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/12, 3/18, 6/19 i 18/19) te članka 15.i 31. stavak 1 točka 3. alineja 8. Statuta Centar kulture na Peščenici od 7. Srpnja 2014. i Odluke o izmjenama i dopunama statuta od 5. listopada 2016.te Odluke o izmjenama i dopunama statuta od 10. veljače 2022., Upravno vijeće Centra kulture na Peščenici raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora,
prikupljanjem pisanih ponuda

1. Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu Centra kulture na Peščenici, Zagreb, Ivanićgradska ulica 41a, prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.
Javni natječaj bit će objavljen na web stranici Centra kulture na Peščenici i oglasnoj ploči Centra kulture na Peščenici, a obavijest o objavi natječaja u dnevnom tisku.

2. Predmet zakupa je poslovni prostor za obavljanje obrazovne djelatnosti ukupne površine 1026,85 m² i to zatvorenog prostora 786,85 m² i otvorenog prostora 240 m², položaja prizemlje i kat.

3. Poslovni prostor namijenjen je za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja-djelatnost osnovnog obrazovanja

4. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme od pet godina, bez prava na povrat uloženih sredstava u uređenje istog.
Poslovni prostor nije u posjedu Centra kulture na Peščenici. Centar će za taj prostor sklopiti ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem po stupanju Centra u posjed istog, a za koji period Centar  ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog ne sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

5. Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor iznosi 7326,68 kuna mjesečno bez PDV-a.
U cijenu zakupnine nisu uračunati režijski troškovi. Mjesečna  zakupnina uvećat će se za pripadajući porez na dodanu vrijednost temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Pored zakupnine zakupnik je dužan plaćati i druge troškove u svezi s korištenjem poslovnog prostora (komunalnu naknadu, troškove energije, atesti i servisi, kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na održavanje dotičnog poslovnog prostora).

6. Rok za podnošenje ponuda je 10 dana i to do 26. svibnja 2022. u 14.00 sati. Pisane ponude sa svim prilozima podnose se preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“   na adresu:
Centar kulture na Peščenici, 10000 Zagreb, Ivanićgradska ulica 41a.
Ponude zaprimljene nakon roka neće se razmatrati.

7. Otvaranje ponuda bit će u prostorijama uprave Centar kulture na Peščenici, 10000 Zagreb, Ivanićgradska ulica 41a dana 1. lipnja 2022. u 14.00 sati, a otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

8. Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine, na žiro račun Centra kulture na Peščenici, IBAN HR 652360000-1101346415 s naznakom “jamčevina za poslovni prostor” te pozivom na broj: 03287241147.
Izabrani ponuditelj za zakup poslovnog prostora obvezan je nakon primitka odluke o odabiru, a prije sklapanja ugovora, uplatiti razliku iznosa od položene jamčevine do visine tri ponuđene zakupnine uvećano za PDV.
Ponuditeljima čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalim se ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 30 dana od konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude nakon konačnosti Odluke, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

9. Pravo podnošenja pisane ponude na ovaj javni natječaj imaju sve fizičke osobe-obrtnici, državljani Republke Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
Podnošenjem pisane ponude na ovaj javni natječaj, smatra se da su ponuditelji fizičke osobe – obrtnici, dali privolu za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja.
Ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti iz točke 3. ovog natječaja.

10. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezena i mora sadržavati:

 • Ispunjeni obrazac koji je Prilog ovom natječaju, popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno ovlaštene osobe ponuditelja;
 • Podatke o ponuditelju i to naziv i sjedište ponuditelja, OIB, IBAN te ime osobe ovlaštene za zastupanje (za pravne osobe), odnosno ime, prezime, adresa, OIB i preslik osobne iskaznice (fizička osoba-obrtnik), kao i e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana uz ovaj javni natječaj, kontakt broja telefona;
 • Izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja ili Izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca od objave ovog javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ponuđene djelatnosti
 • Detaljan opis djelatnosti koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti;
 • Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine veći od oglašenog u javnom natječaju;
 • Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
 • Broj žiro računa i naziv banke za povrat jamčevine;
 • Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja;
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdanu od Gradskog ureda za financije i javnu nabavu, ne starija od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja;
 • izvornik ili ovjerenu presliku BON 2 ili SOL 2 –podaci o solventnosti ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, ne stariji od 3 mjeseca od objave ovog javnog natječaja (samo za pravne osobe);
 • Ovjerena izjava ponuditelja fizičke osobe– obrtnika da nije osnivač ili ovlaštena osoba pravne osobe, a ukoliko je osnivač druge pravne osobe potrebno je i za tu pravnu osobu dostaviti potvrdu Gradskog ureda za financije i javnu nabavu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, a za ponuditelja pravnu osobu, ovjerenu izjavu osnivača ili ovlaštene osobe da nisu osnivači ili ovlaštene osobe druge pravne osobe, odnosno ako jesu tada je i za te pravne osobe potrebno dostaviti Potvrdu Gradskog ureda za financije i javnu nabavu;
 • Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o prihvaćanju uvjeta iz točke 3. i 4. ovog natječaja
 • Izjavu ponuditelja da je upoznat sa stanjem prostora
 • Izjavu ponuditelja da će u slučaju sklapanja ugovora o zakupu izdati bjanko zadužnicu za uredno izvršenje obveza u pogledu plaćanja zakupnine i naknade eventualne štete koju može nanijeti zakupodavcu svojim poslovanjem u iznosu od tri mjesečne zakupnine;
 • Za osobu koja se poziva na pravo prednosti iz točke 12. ovog javnog natječaja – izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata potvrda Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, kojom se dokazuje pravo prvenstva iz točke 1. ovog javnog natječaja, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, o tome da li je korisnik mirovine i ovjerenu izjavu ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, da nije zakupnik drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj je osnovi je zakup ostvaren ;
 • Za osobu koja se poziva na pravo prednosti iz točke 13.ovog javnog natječaja, neovjerenu Izjavu u kojoj se navodi Klasa Rješenja na koje se poziva;
  Istovjetnost preslika dokumenata njihovim izvornicima, ovjerava javni bilježnik.

11. Odbit će se ponude

– fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirani kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca ili čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude;

– fizičke ili pravne osobe koja ima dospjelu, nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;

– pravnih osoba koje nisu solventne;

– fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti te u drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta javnog natječaja;

– fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza  prema Gradu Zagrebu starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude, te pravnih osoba kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno i osnivači i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude.

Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu, naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja ponuda zakupnik ili s njim povezane osobe, imali dugovanje opisano u alinejama ove točke, Zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor bez ostavljanja dodatnog roka

-ponude koje su predane neposredno u tajništvo nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim i neće se uzimati u obzir.

12. Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, imaju osobe određene zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete ovog natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
Osobe iz stavka 1. ove točke  ne mogu ostvariti pravo prednosti ako su zakupnici drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu na temelju prava prednosti ovog javnog natječaja, neće se odobriti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup niti zajednički zakup.

13. Pravo prednosti za davanje poslovnog prostora u zakup imaju zakupnici kojima je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Za osobu koja se poziva na to pravo prednosti treba priložiti neovjerenu Izjavu u kojoj se navodi Klasa Rješenja na koje se poziva;

14. Ako se na pravo prednosti za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 12. i točke 13. ovog javnog natječaja, prednost imaju osobe iz točke 12.

15. Ustanova zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ili poništiti cijeli javni natječaj i za to nije dužna davati nikakvo obrazloženje, niti nadoknađivati troškove koje su ponuditelji imali pri sastavljanju ponuda.

16. Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora 23. svibnja 2022. u 17.00 sati uz prethodnu najavu na 01 2313022 radnim danom od 9.00 sati do 15.00 sati.

17. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog javnog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

18. Ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog javnog natječaja, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora pozvat će te ponuditelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

19. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora, donosi Upravno vijeće ustanove.

20. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, o čemu će ponuditelji biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su naznačili u ponudi.

21. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja svi sudionici u natječaju mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave.

22. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće. Odluka o prigovoru je konačna.

23. Ugovor o zakupu sklapa u ime ustanove ravnatelj s izabranim ponuditeljem u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o izboru u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja te će se ugovor sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

24. Najpovoljniji ponuditelj  dužan je prilikom sklapanja ugovora o zakupu, položiti bjanko zadužnicu u iznosu  3 mjesečne zakupnine, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.
U slučaju kada je najpovoljniji natjecatelj pravna osoba, bjanko zadužnicu uz osobu ovlaštenu za zastupanje pravne osobe, potpisuje i osnivač pravne osobe kao jamac platac.

25. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

26. Poslovni prostor predat će se zakupniku nakon solemnizacije ugovora.

27. Poslovni prostor ne može se dati u podzakup.

Stručni suradnik za likovnu djelatnost i urbanu kulturu

Objava: 17. svibnja 2022.

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Centra kulture na Peščenici, Centar kulture na Peščenici, Ivanićgradska 41, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

 

 • Stručni suradnik za likovnu djelatnost i urbanu kulturu
  1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto Stručni suradnik za likovnu djelatnost i urbanu kulturu su:
– VSS, društvenog ili umjetničkog smjera,
– poznavanje rada na računalu,
– znanje jednog stranog jezika,
– probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i vlastoručno potpisani životopis kandidati su obvezni priložiti:
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika ili preslika indeksa),
– presliku osobne iskaznice,
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

Centar kulture na Peščenici, Ivanićgradska 41a, Zagreb s naznakom “ZA NATJEČAJ STRUČNI SURADNIK ZA LIKOVNU DJELATNOST I URBANU KULTURU-NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od  17. 05. 2022. do 24. 05. 2022. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Za izbor i imenovanje ravnatelja Centra kulture na Pešćenici (m/ž)

Objava: 13. siječnja 2021.

CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI, Ivanićgradska 41a, 10000 Zagreb

Na temelju članka 38. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br.96/01 i 98/19) i članka 34. i 35. Statuta Centra kulture na Pešćenici od 07.07.2014.g., a stupio na snagu dana 01.08.2014.g., Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra kulture na Pešćenici, od 05.10.2016.g., Upravno vijeće Centra kulture na Pešćenici, na temelju Odluke od 11.01.2021.g. raspisuje javni

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Centra kulture na Pešćenici  (m/ž)

Za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;

– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

– koja ima pet godina radnog staža u djelatnostima kulture;

– znanje jednog stranog jezika;

– koja je hrvatski državljanin;

– koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom („Narodne novine“, br.125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19).

Iznimno, za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja, pored gore navedenih uvjeta, nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem Centra.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– vlastoručno potpisani životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

– dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca),

– dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika ili preslika indeksa i slično),

– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– vlastoručno potpisani prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Natječajna dokumentacija se prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaja dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja ovdje.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:

CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA (m/ž) – NE OTVARAJ

Ivanićgradska 41 a, 10 000 Zagreb

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Centar kulture na Pešćenici kao voditelj obrade zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Centra kulture na Pešćenici (www. knap.hr) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

Upravno vijeće Centra kulture na  Pešćenici

Datum objave: 13. siječnja 2021.

Pratite Centar kulture i na društvenim mrežama