Skip to main content

Dokumenti

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Službenik za informiranje: centar@knap.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva za pristup informacijama ne plaća se pristojba, ali Centar kulture na Peščenici zadržava pravo zatražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija, sukladno čl. 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. NN.

Zapisnici sjednica upravnog vijeća

Plan godišnjeg programa

Pratite Centar kulture i na društvenim mrežama